Uzņemšana

Skolā izglītojamos pirmsskolas izglītības grupā un 1. – 9. klasē uzņem visa mācību gada laikā, ja ir:

  1. vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, iesniegums skolas direktorei;
  2. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta attiecīgajam izglītojamajam piemērota ieteicamā speciālās izglītības programma.
  3. Priekšrocības uzņemšanai skolā ir tiem izglītojamajiem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki attīstības traucējumi.

Profesionālās pamatizglītības programmas 1. kursā uzņem speciālās pamatizglītības programmas absolventus.

Stājoties skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1.  izglītojamā  iesniegums vai vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, rakstisku iesniegums skolas direktorei,  (Vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, rakstisks iesniegums ir nepieciešams izglītojamajam līdz 18 gadu vecumam.)
  2. apliecības kopija par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu.

Izglītojamajam tiek iekārtota personas lieta.

Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu skolā  noformē ar direktora rīkojumu.

Izglītojamo uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē, atskaitīšana no skolas notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.